Почетак | Речник регионалног развоја

Речник регионалног развоја

Р

Регионални развој - дугорочни и свеобухватни процес унапређења одрживог економског и друштвеног развоја региона и јединица локалне самоуправе, уз уважавање њихових специфичности

Регион - статистичка функционална територијална целина, која се састоји од једне или више области, успостављена за потребе планирања и спровођења политике регионалног развоја, у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу 2, није административна територијална јединица и нема правни субјективитет

Развојни документ - документ на републичком, регионалном и локалном нивоу, којим се уређује економски и друштвени развој

Развојни пројекат - пројекат изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, социјалне и друге инфраструктуре, изградње и јачања институција и кадровских и људских ресурса, развоја привредних друштава и предузетништва, подстицања научно истраживачког рада, као и други пројекти који доприносе свеобухватном друштвено-економском или регионалном развоју

Развијени региони - региони чији је степен развијености изнад републичког просека бруто домаћег производа по глави становника

Регионална развојна стратегија - врста развојног докумената регионалног развоја којим се, у складу са Националним планом, дефинишу основни приоритети развоја региона и начини њиховог остваривања. Регионална развојна стратегија доноси се за период од пет година

Регистар мера и подстицаја - јединствена, централна и електронска база података о предузетим мерама и подстицајима који су од значаја за регионални развој

  • Штампај