Почетак | Развијености региона и јединица локалне самоуправе

Развијености региона и јединица локалне самоуправе

Степен развијености региона

Степен развијености региона израчунава се применом републичког просека бруто домаћег производа по глави становника.

Степен развијености јединица локалне самоуправе

Степен развијености јединица локалне самоуправе одређује се применом основног и корективних показатеља економске развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЕРО).

Основни показатељ за мерење степена ЕРО је збир масе зарада и пензија у јединици локалне самоуправе и прихода буџета јединице локалне самоуправе по искључењу средстава добијених од другог органа на име отклањања последица ванредних околности, исказан по глави становника.

За израчунавање основног показатеља користе се подаци надлежних органа који се односе на претходну годину.

Корективни показатељи за мерење степена ЕРО су:

1. демографски пад или раст - показатељ демографских промена и депопулације на територији општине мери се стопом раста укупног броја становника општине и округа у посматраној години у односу на податке пописа из 1971. године. Вредности овог показатеља оцењене су као одговарајући критеријум са дугорочним последицама на развијеност општине и на основу тога изводе се следеће корективне вредности:

 • вредност - 20 уколико је негативна стопа раста броја становника за 2007. годину у односу на 1971. годину већа од 30%,
 • вредност - 10 уколико је негативна стопа раста броја становника за 2007. годину у односу на 1971. годину изнад 20%,
 • вредност 10 уколико је стопа раста броја становника за 2007. годину у односу на 1971. годину већа од 20%,
 • вредност 20 уколико је стопа раста броја становника за 2007. годину у односу на 1971. годину изнад 30%,
 • изузетне вредности овог показатеља су 30;

2. стопа незапослености - показатељ социјалне и економске развијености општине мери се стопом незапослености радно способног становништва општине, односно представља учешће броја незапослених у броју становника старости од 15 - 64 године у посматраној години. Корективна вредност овог показатеља је - 5 за вредности стопе изнад 15%;

3. степен образовања - показатељ развојних могућности општине мери се учешћем становништва са вишом и високом стручном спремом у укупном становништву старости од 15 - 64 године према попису из 2002. године.

Корективне вредности овог показатеља су:

 • 5 за учешће изнад 17% становништва са вишом и високом стручном спремом у радно способном становништву у 2002. години,
 • 5 за учешће испод 7% становништва са вишом и високом стручном спремом у радно способном становништву у 2002. години.

4. компензације за градове, корективна вредност овог показатеља је 10.

Према степену развијености јединице локалне самоуправе разврставају се у 5 група (четири и група девастираних):

 • прву групу чини јединице локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког просека,
 • другу групу чине јединице локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека,
 • трећу групу чине недовољно развијене јединице локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека,
 • четврту групу чини изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је степен развијености испод 60% републичког просека,
 • девастирана подручја чини јединице локалне самоуправе из четврте групе чији је степен развијености испод 50% републичког просека.

 

 • Штампај