Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Programi finansiranja razvoja regiona

Programi finansiranja razvoja regiona

Programi finansiranja razvoja regiona biće izvršni dokumenti za svaki od regiona, tj. programski dokumenti za ostvarivanje politike ravnomernog regionalnog razvoja. Oni će služiti i kao instrumenti koordinacije poslova Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u oblasti ekonomskog, socijalnog, prostornog i kulturnog razvoja regiona, a na osnovu analize nivoa razvijenosti regiona i strateških prioriteta i ciljeva definisanih i navedenih u Nacionalnom planu.

Sadržaj programa finansiranja u glavnim crtama je sledeći:

1) Spisak projekata sa kratkim opisom, uključujući očekivane rezultate (rezimei projekata - projektni listovi);

2) Finansijski okvir (raspodela finansijskih sredstava za realizaciju projekata za svaki region za datu fiskalnu godinu, sa naznačenim izvorom finansiranja);

3) Analiza usklađenosti sa nacionalnim politikama (i politikama EU);

4) Finansijski plan;

5) Sistem implementacije:

  • Sistem upravljanja; 
  • Uputstvo za primenu;  
  • Sistem za praćenje i evaluaciju; 
  • Sistem finansijskog upravljanja i kontrole; 
  • Informisanje i odnosi sa javnošću.

  • Štampaj