Почетак | Политика регионалног развоја Европске уније | ЕУ инструменти

ЕУ инструменти

Структурни фондови и Кохезиони фонд су финансијски инструменти реализације политике економске и социјалне кохезије ЕУ и доступни су само државама чланицама Уније. Ови фондови финансирају програме и пројекте чији је циљ смањивање разлика међу регионима и диспаритета у животном стандарду њихових становника.

Европски фонд за регионални развој (ЕRDF) има за циљ отклањање регионалних разлика и промоцију стабилног и одрживог развоја.  Овај фонд интервенише у оквиру сва три циља регионалне политике: конвергенција, регионална конкурентност и запошљавање и европска територијална сарадња. Средствима фонда финансира се директна подршка: инвестиције у предузећа (посебно мала и средња предузећа) ради стварања одрживих радних места, пројектима инфраструктуре у вези са истраживањем и иновацијама, телекомуникацијама, заштити животне средине, енергетике и саобраћаја.

Европски социјални фонд (ЕSF) има за циљ развој људских ресурса и запошљавање тј. намењен је повећању запослености и шанси за проналажење посла у Европској унији. Интервенције се крећу у оквиру прва два циља -  конвергенције и регионалне конкурентности и запошљавања. Фонд подржава активности у областима запошљавања, родне равноправности, социјалне интеграције и борбе против дискриминације приликом запошљавања и јачања људског капитала реформом система образовања и успостављањем мреже образовних институција.

Кохезиони фонд је намењен државама чланицама чији је бруто национални производ (БНП) по становнику нижи од 90% просека Уније. Циљ му је да ублажи њихове економске и социјалне недостатке, као и да стабилизује економију. Подржава акције у оквиру првог циља - конвергенције и подлеже истим правилима програмирања, управљања и мониторинга као и структурни фондови. Улога Кохезионог фонда слична је улози структурних фондова, али је непосредан повод његовог оснивања било прилагођавање националних економија држава које су одлучиле да уведу заједничку валуту (испуњавање тзв. критеријума конвергенције) и растерећење државних буџета сиромашнијих држава чланица. Кохезиони фонд финансира активности у областима саобраћаја, нарочито трансевропске транспортне мреже и заштите животне средине, енергетску ефикасност, обновљиве изворе енергије, развој железничког транспорта, јачање јавног транспорта.

Иницијативе
Финансијки инструменти за спровођење Кохезионе политике су и иницијативе проистекле из сарадње између Европске комисије, Европске инвестиционе банке, Европске банке за обнову и развој и других међународних финансијских институција.
Финансијски оквир за програмски период 2007–2013. године садржи три иницијативе:
JASPERS - Заједничка подршка пројектима у европским регионима,
JEREMIE - Заједнички европски ресурси за микро, мала и средња предузећа и
JESSICA - Заједничка европска подршка одрживим инвестицијама у градским подручјима.
JASPERS иницијатива државама чланицама нуди бесповратну техничку помоћ за регионе обухваћене циљем конвергенције, за  припрему пројектне документације за велике инвестиционе пројекте (у области животне средине и  саобраћаја). Ова инцијатива представља партнерство између Европске комисије (Генерални директорат за регионалну политику – DG Region), Европске инвестиционе банке (European Investment Bank EIB) и Европске банке за обнову и развој (European Bank for Reconstruction and development EBRD).
JEREMIE иницијатива се односи на промовисање бољег приступа финансијским средствима микро, малим и средњим предузећима у регионима Европске уније. Бољи приступ финансијским средствима које пружају специјализоване финансијке институције (нпр Европски фонд за инветиције EIF European Investment Fund, или EIB) представља приоритет Лисабонске агенде, у покушају да се повећа расположивост капитала за оснивање и развој предузећа.
JESSICA представља иницијативу Европске комисије у сарадњи са EIB и Банком за развој Савета Европе, којом се промовишу одрживе инвестиције, раст и запошљавање у урбаним подручјима Уније. Средства у оквиру ове иницијативе се користе за финансирање зајмова које фондови за урбани развој обезбеђују крајњим корисницима. Ови зајмови су подржани гарантним шемама које успостављају фондови за урбани развој и банке које учествују.

Инструмент за предприступну помоћ - ИПА
Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre Accession Assistance - IPA) представља програм за државе које су кандидати или потенцијални кандидати за приступање Европској унији. Претприступна средства имају за циљ да олакшају економску и друштвену трансформацију коју приступање Унији подразумева. Укупан IPA буџет за период од 2007. до 2013. године износи 11,468 милијарди евра. Вишегодишњим индикативним финансијским оквиром и Вишегодишњим индикативним планским документом детерминисана су правила и процедуре коришћења IPA .
Инструмент за претприступну помоћ састоји се од пет компоненти:
Помоћ транзицији и изградња институција - Циљ компоненте 1 је да пружи подршку у процесу приближавања Европској унији, у испуњавању критеријума и стандарда, усклађивању законодавства и јачању капацитета институција.
Прекогранична сарадња - Циљ ове компоненте је регионална сарадња између пограничних, традиционално привредно заостајућих региона између земаља које имају заједничку границу а која се реализује спровођењем  пројеката уз обострани интерес.
Регионални развој - Циљ ове компоненте је унапређење економске и социјалне кохезије кроз развој транспортне инфраструктуре, нарочито развој националних саобраћајних мрежа и трансевропских мрежа, заштиту животне средине,  управљања отпадом, водоснабдевања, отпадних вода и квалитета ваздуха, рехабилитације загађених области, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије и развој регионалне конкурентности кроз подстицање предузетништва и запослености.
Развој људских ресурса - Ова компонента има за циљ да допринесе економској и социјалној кохезији и остварењу приоритета Европске стратегије запошљавања у области запошљавања, образовања, обуке и социјалне инклузије.
Рурални развој - Компонента пружа подршку одрживом пољопривредном и руралном развоју кроз побољшање тржишне ефикасности и усвајање стандарда Уније, подршку успостављању група произвођача и улагања у прераду и пласман пољопривредних и рибарских производа, спровођење мера у области животне средине у пољопривреди и побољшање и развој руралне инфраструктуре.
Свих пет компоненти ИПА могу користити државе са статусом кандидата и акредитован децентрализовани систем управљања ЕУ фондовима (Decentralized Implementation System – DIS), док су земље потенцијални кандидати и оне државе кандидати које још увек немају акредитован DIS подобне за коришћење средстава из прве и друге компоненте. У периоду од 2007. до 2013. године Републици Србији је намењено око 1,4 милијарди евра.

  • Штампај