Речник регионалног развоја

Н

Номенклатура статистичких територијалних јединица - скуп појмова, назива и симбола који описују групе територијалних јединица са нивоима груписања и која садржи критеријуме по којима је извршено груписање који су уређени у складу са стандардима Европске уније

Недовољно развијени региони - региони чији је степен развијености испод републичког просека бруто домаћег производа по глави становника

Недовољно развијене јединице локалне самоуправе - јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека

Национални план регионалног развоја - врста развојног докумената регионалног развоја којим се дефинишу основни развојни приоритети регионалног развоја Републике Србије и начини њиховог остваривања. Национални план регионалног развоја припрема Министарство а доноси Народна скупштина на предлог Владе за период од десет година