Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Програми финансирања развоја региона | Методологија финансирања

Методологија финансирања

Програми финансирања развоја региона представљају годишње акционе планове који приказују расположиве изворе финансирања и расподелу средстава на регионалном нивоу, на основу Националног плана као стратешког документа који пружа смернице за сваки регион.

Програми финансирања развоја региона су извршни документи за сваки од региона, тј. програмски документи за остваривање политике равномерног регионалног развоја. Они ће служити и као инструменти координације послова Републике Србије и јединица локалне самоуправе у области економског, социјалног, просторног и културног развоја региона, а на основу анализе нивоа развојености региона и стратешких приоритета и циљева дефинисаних и наведених у Националном плану.

Политика равномерног регионалног развоја и њена примена захтева координирану сарадњу надлежних министарстава и институција које се баве различитим аспектима регионалног развоја, како у фази планирања, о којој је претходно било речи, тако и у фази програмирања. У том смислу, и у фази програмирања јако је значајна улога Националног савета за регионални развој, као механизма међуресорне и међурегионалне  хармонизације  политике  регионалног  развоја. Такође, одговарајући орган, односно организација за регионални развој треба да има улогу координатора у спровођењу регионалне политике.

У покретању процеса израде програмских докумената за финансирање региона биће неопходно да Министарство обезбеди методолошка упутства за припрему секторских и регионалних програма који ће бити интегрисани у програме за финансирање региона како би се спречило међусобно преклапање програма заснованих на појединачним  секторским деловима, односно преклапање програма заснованих на секторским и регионалним деловима Националног плана. 

Програм финансирања за сваки од региона биће развијен на основу усвојеног Националног плана и уважавајући регионалне стратегије. Током главне фазе припреме програма финансирања на нивоу региона (НСТЈ  2), биће неопходно одржати неколико заједничких преговора са представницима са регионалног и националног нивоа. Главни циљ преговарачког процеса је да се сачини предлог за систематске и функционалне стратегије одрживог регионалног развоја у циљу спровођења економског и друштвеног развоја региона кроз одговарајући програм финансирања, поштујући настојање да се остваре општи циљеви из Националног плана.

Како је припрема програма финансирања у надлежности Министарства економије и регионално развоја, активности координације у вези са њиховом припремом биће наведене у посебном пропису, којим ће се уредити начин укључивања различитих актера у процес припреме програма финансирања, а према секторима које програми финансирања покривају.

Изворе финансирања за следеће секторске области је неопходно унети у програме финансирања:

 1. Економски развој – Развој МСП и предузетништва
 2. Развој туризма – туристичка индустрија
 3. Развој људских ресурса
 4. Развој индустријског сектора
 5. Социјална инклузија/друштвено благостање
 6. Животна средина и управљање отпадом
 7. Урбанистички развој и изградња
 8. Рурални развој
 9. Транспорт и јавна инфраструктура
 10. Телекомуникације
 11. Образовање одраслих

У складу са секторском оријентацијом, неопходно је унети следеће секторске изворе финансирања, и то под вођством и координацијом надлежних министарстава:

1.  Економски развој – Развој МСП и предузетништва
– Министарство економије и регионалног развоја

2.  Развој туризма – туристичка индустрија
– Министарство економије и регионалног развоја

3.  Развој људских ресурса
– Министарство економије и регионалног развоја

4.  Развој индустријског сектора
– Министарство економије и регионалног развоја

5.  Социјална инклузија/друштвено благостање
– Министарство рада и социјалне политике

6.  Животна средина и управљање отпадом
– Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

7.  Урбанистички развој и изградња
– Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

8.  Рурални развој
– Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

9.  Транспорт и јавна инфраструктура
– Министарство инфраструктуре и енергетике

10. Телекомуникације
– Министарство културе, информисања и информационог друштва

11. Образовање одраслих
– Министарство просвете и науке

У оквиру прве фазе израде програма финансирања биће представљен предлог секторских извора финансирања кроз консултативне документе који укратко излажу изворе финансирања у односу на приоритете  регионалног развоја (везане за секторске приоритете), циљеве и мере у одређеним областима и предлоге инструмената за постизање ових циљева.

У другој фази обезбедиће се извори финансирања, који ће дефинисати мере у одређеним областима и предлоге за финансирање иницијатива и/или пројеката, као и финансијски оквир (расподелу финансијских средстава за реализацију пројеката за сваки регион за једну фискалну годину, са назнаком извора финансирања).

Процесом инкорпорације секторских извора финансирања за сваки од пет региона управљаће секторска радна група већ формирана за процес израде Националног плана. Након консултација са ауторима Програма финансирања и секторске радне групе за израду Програма финансирања,  предлог Програма финансирања ће бити послати на разматрање надлежном Регионалном развојном савету који треба да да коментаре на предлог Програма финансирања. Након консултација са Регионалним саветом и уграђивања коментара, предлог Програма финансирања ће бити прослеђен Националном савету. Према Закону о регионалном развоју, Национални савет даје мишљења на предлоге програма финансирања и након укључивања датих мишљења, програми финансирања ће бити прослеђени Влади на усвајање. У складу са Законом, на програме финансирања који се реализују на територији региона Војводине и Београдског региона, мишљења дају и њихови надлежни органи.

 

 • Штампај