Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионални развојни савети

Регионални развојни савети

Ради обезбеђивања и унапређивања развоја региона Влада оснива Регионални развојни савет за сваки регион.

Надлежности

Регионални развојни савет обавља следеће послове:

 1. јавно промовише циљеве регионалног развоја и подстиче њихову реализацију на територији региона; 
 2. даје мишљење на регионалну стратегију која се доноси за регион за који је основан регионални развојни савет; 
 3. даје мишљење на програм финансирања развоја региона, за који је основан, који се финансира из средстава буџета Републике Србије; 
 4. даје мишљења и предлоге на остале развојне документе на регионалном нивоу; 
 5. формира радне групе на нивоу региона за одређена питања од значаја за регион; 
 6. доноси Пословник о свом раду; 
 7. подноси Влади и Националном савету једном годишње извештај о свом раду; 
 8. обавља и друге послове, у складу са овим законом.

Регионални савет у свом раду може користити стручну помоћ која му се пружа у виду међународних пројеката, а ради проучавања појединих сложених питања из свог делокруга рада, може ангажовати стручне образовне институције и истакнуте стручњаке као чланове радних група.

Регионални савет ради и одлучује на седницама. Седницама на којима се разматрају питања од посебног значаја за регион за који је основан Регионални савет присуствује председник Националног савета за регионални развој. Седнице регионалног савета одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Начин рада и одлучивања Регионалног савета и акти које доноси Регионални савет детаљније се уређују Пословником о раду.


Административне и стручно-техничке послове за потребе Регионалног савета обавља акредитована регионална развојна агенција која има седиште у региону за који је основан Регионални савет, на основу овлашћења Регионалног савета.

Административни и стручно-технички послови које обавља акредитована регионална развојна агенција односе се на:

 1. послове у вези са сазивањем и припремом и одржавањем седница Регионалног савета;
 2. стручне послове у вези са припремањем мишљења, препорука, закључака и других аката Регионалног савета;
 3. чување и стављање на увид члановима Регионалног савета и стручне групе Регионалног савета мишљења, препорука, записника, закључака, извештаја и других аката регионалног савета;
 4. вођење и чување архиве Регионалног савета;
 5. обављање и других послова по овлашћењу Регионалног савета.

Састав

За сваки регион може се основати само један регионални развојни савет.


Регионални развојни савет има председника и број чланова који се одређује оснивачким актом. Мандат председника и чланова регионалног развојног савета траје пет година.


Чланови регионалног развојног савета су представници јединица локалних самоуправа које чине регион, као и представници градских општина, представници јавног и цивилног сектора, као и других институција и организација са територије тих јединица локалне самоуправе, као и представник Владе.


Члан регионалног развојног савета за Регион Војводине је и представник Аутономне покрајине Војводине, а регионалног савета за Београдски регион и представник града Београда.


Већина чланова регионалног развојног савета именује се од представника јединица локалних самоуправа, односно од представника градских општина, које чине регион за који се оснива регионални развојни савет, а које предлажу општинска односно градска већа.

По позиву, представници других институција, организација и стручна лица могу учествовати у раду регионалног развојног савета без права гласа.

 • Штампај