Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Nacionalna agencija za regionalni razvoj jedanput godišnje vrši vrednovanje rada regionalnih razvojnih agencija za prethodnu kalendarsku godinu u cilju praćenja realizacije zadataka za koje su akreditovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Uslovi za vrednovanje rada regionalnih agencija su:

 1. da je regionalna agencija akreditovana u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanje akreditacije pre isteka roka na koji je izdata;
 2. da je regionalna agencija upisana u registar u skladu sa Pravilnikom o sadržini i izgledu jedinstvenog registra akreditovanih regionalnih razvojnih agencija; 
 3. da je podnela godišnji izveštaj o radu i poslovanju Agenciji i osnivačima;
 4. izveštaj Agencije o obilasku regionalne agencije u skladu sa Zakonom;
 5. da je podnela podatke na obrascu - Evaluacioni obrazac

Kriterijumi za vrednovanje rada akreditovanih regionalnih agencija su:

 1. institucionalni kriterijum;
 2. organizacioni kriterijum;
 3. kriterijum učinka vezan za podršku razvoju privatnom sektoru i regionalnom razvoju;
 4. kriterijum vezan za promotivne aktivnosti.

Vrednovanje kriterijuma vrši se na osnovu indikatora i poena - Tabela vrednovanja rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Broj poena

Ukoliko akreditovana regionalna agencija bude vrednovana:

 1. sa manje od 20 poena oceniće se ocenom "ne ispunjava uslove";
 2. od 20 do 30 poena oceniće se ocenom "dovoljan";
 3. od 31 do 40 poena oceniće se ocenom "dobar";
 4. od 41 do 50 oceniće se ocenom "vrlo dobar";
 5. preko 51 oceniće se ocenom "odličan" .

Minimalni uslov od 20 poena mora se ispuniti po svim indikatorima po kojima se zahteva minimalan broj poena.

 

 • Štampaj