Редизајнирана Мапа регистра мера и подстицаја регионалног развоја

Агенција за привредне регистре редизајнирала је веб портал са Мапом Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), тако да је сада корисницима понуђен бесплатни увид у податке из овог регистра на много једноставнији и прегледнији начин него раније.
Уз ћириличну и латиничну верзију Мапе РегМПРР на српском језику, корисницима је доступан и садржај Мапе РегМПРР на енглеском језику, што омогућује већем броју корисника да за своје анализе и истраживања искористи податке из различитих извора, сублимиране на једном месту.

Мапа РегМПРР је интерактивни веб портал који приказује различите збирне податке из Регистра мера и подстицаја регионалног развоја и податке из других електронских регистара које води АПР, као и преузете податке других државних органа и организација. Осим досадашњих података, Мапа РегМПРР је додатно обогаћена и подацима о непрофитном сектору, као и сетом података о подстицајима регионалног развоја који приказују износе подстицаја, према територијалном нивоу на који су усмерени.
Осим досадашњих табеларних приказа, АПР је припремио и графиконе који омогућују прегледнији приказ понуђених података. Новину представља и непосредан увид у садржај фуснота, као и приступ додатним објашњењима, у напоменама испод објављених табела што ће, надамо се, омогућити боље разумевање приказаних података.
Подсећамо, подаци на Мапи РегМПРР односе се на временски низ од четири године, за четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области, општине), а ажурирани су најновијим подацима који обухватају период од 1. јануара до 31. децембра 2013. године.

Мапу можете видети на линку: http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/

  • Штампај