Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Регионалне развојне стратегије | Методологија израде регионалних развојних стратегија

Методологија израде регионалних развојних стратегија

Припрема регионалних развојних стратегија је у надлежности Министарства економије и регионалног развоја (са изузетком Војводине и Београдског региона, који своје регионалне стратегије доносе преко својих органа). Министартсво регионалног развоја и локалне самоуправе је израду регионалих развојних стратегија за Регион Јужне и Источне Србије и Регион Шумадије и Западне Србије поверило Националној агенцији зарегиоални развој, која припрема предлог у сарадњи са једном или више регионалних развојни агенција. У ту сврху, Национална агенција је са сваком од укључених регионалних развојних агенција успоставила сталне оперативне структуре за сваки од наведених регион. За израду стратегија за ова два региона, решењем министра економије и регионалног развоја формиране су радне и експертске групе.

Регионалне стратегије се припремају у складу са посебним детаљним прописима и националним смерницама које дефинишу садржај и циљеве регионалне стратегије, а узимајући у обзир садржај Националног плана у погледу приоритета за регионални развој. По структури, природи и садржају регионалне стратегије ослањају се на Национални  план. Сврха и улога ових докумената је пре свега да пружи контекст за инвестиције јавног сектора и искоришћење националних и међународних извора финансирања, да омогуће различитим под-регионима да искористе свој потенцијал и омогуће повезивање иницијатива на националном, регионалном и локалном нивоу. Регионална стратегија садржи социо-економске анализе региона, идентификацију могућности за његов развој и предлоге за стратегију  регионалног развоја, као и приоритете и мере неопходне за њихово постизање.

Регионални развојни савети представљају интересе појединачних региона у процесу припреме регионалних стратегија. У контексту планирања регионалног развоја, регионални савет надзире процес израде регионалне стратегије региона за који је основан преко своје надлежности давања мишљења, и то у свакој фази израде регионалне стратегије:

  1. нацрт социјално-економске анализе региона; 
  2. предлог регионалних стратешких и приоритетних циљева; 
  3. предлог развојних мера за постизање приоритетних циљева, и 
  4. предлог  регионалне стратегије.

Мишљења регионалног савета се уграђује у одговарајуће нацрте/предлоге пре преласка на следећу фазу процеса регионалног планирања.

Након усвајања регионалне развојне стратегије од стране регионалног развојног савета, предлог се упућује на мишљење и Националном савету, а по уграђивању његових примедби, Влади на усвајање.

 

  • Штампај