Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Јединствени регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Јединствени регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Јединствени регистар акредитованих регионалних развојних агенција води Национална агенција за регионални развој, у складу са законом којим се уређује регионални развој.

У Регистар се уписују подаци који су садржани у захтеву за акредитацију, односно обнову акредитације, решењу о акредитацији односно обнови акредитације, решењу о одузимању и у решењу о престанку акредитације, а који се односе на:

 1. пун назив акредитоване регионалне развојне агенције;
 2. скраћени назив акредитоване агенције (уколико постоји);
 3. адресу седишта акредитоване агенције;
 4. матични број;
 5. порески идентификациони број (ПИБ);
 6. назив и шифру делатности;
 7. бројеве рачуна у банкама и адресе банака;
 8. електронску адресу и адресу интернет странице;
 9. број телефона и телефакса;
 10. податке о лицу овлашћеном за заступање;
 11. податке о оснивачима (седиште, овлашћено лице и контакт телефон сваког од оснивача);
 12. број области, структуру и заступљеност јединица локалне самоуправе у одређеној области;
 13. број становника које покрива акредитована агенција;
 14. број лица запослених на неодређено и одређено време, односно радно ангажованих лица у регионалној развојној агенцији;
 15. податке о пословном простору у седишту;
 16. податке о пословним/организационим јединицама ван седишта послодавца;
 17. податке о опреми;
 18. податке о планираним финансијским средствима и начинима обезбеђења ових средстава;
 19. податке о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор;
 20. податке о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор;
 21. број и вредност спроведених међународних, регионалних и локалних пројеката;
 22. податке о раније оствареним резултатима у области регионалног развоја;
 23. податке о раније оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима;
 24. датум подношења захтева за акредитацију;
 25. број и датум доношења решења о стицању акредитације и рок важења акредитације;
 26. регистарски број уписа прве акредитације;
 27. датум подношења захтева за обнову акредитације;
 28. број и датум доношења решења о обнови акредитације и рок важења акредитације;
 29. регистарски број уписа обнове акредитације и подброј којим се прати обнова регистрације;
 30. број и датум доношења решења о одузимању акредитације за обављање делатности;
 31. број и датум доношења решења о престанку акредитације.

Осим ових података, Регистар садржи и податке о раду акредитованих развојних агенција и то податке о:

 1. закљученим уговорима;
 2. врсти услуга које је обавила за јавни, односно за приватни сектор;
 3. међународним, регионалним и локалним пројектима у чијој реализацији учествује;
 4. оцени у поступку вредновања рада које се спроводи у складу са законом.

 

 • Штампај