Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције

Регионалне развојне агенције

Регионална развојна агенција је привредно друштво или удружење основано за обављање послова односно унапређење регионалног развоја, која је акредитована, у складу са овим Законом о регионалном развоју.

Ради обезбеђења равномерног регионалног развоја, утврђује се минималан број регионалних развојних агенција које морају да буду акредитоване у регионима, и то за:

 1. Регион Војводине - три регионалне развојне агенције;
 2. Београдски регион - једна регионална развојна агенција;
 3. Регион Шумадије и Западне Србије - четири регионалне развојне агенције;
 4. Регион Јужне и Источне Србије - три регионалне развојне агенције;
 5. Регион Косово и Метохија - једна регионална развојна агенција.

Средства за рад, реализацију развојних пројеката и обављање послова регионалне развојне агенције обезбеђују се из:

 1. прихода које оствари обављањем послова; 
 2. буџета јединица локалне самоуправе које су оснивачи регионалне развојне агенције; 
 3. донација, спонзорстава, развојне помоћи домаћих и страних правних и физичких лица; 
 4. других извора, у складу са законом.

Регионална развојна агенција обавља следеће послове:

 1. учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе; 
 2. сарађује са аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова; 
 3. представља интерес региона у односима са Националном агенцијом и регионалном агенцијом и у оквиру своје надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената; 
 4. припрема и спроводи програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа; 
 5. прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за које је овлашћена; 
 6. обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности; 
 7. води информациони систем од значаја за регион и област; 
 8. обавља и друге послове у складу са оснивачким актом.

Регионална развојна агенција подноси годишњи извештај о пословању оснивачима и Националној агенцији. По потреби Национална агенција и Министарство могу затражити додатне извештаје о пословању.

Национална агенција једном годишње врше вредновање рада регионалних развојних агенција.

 

 • Штампај