Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Регионалне развојне стратегије

Регионалне развојне стратегије

Законом о регионалном развоју захтева се да регионална стратегија буде усвојена за период од 5 година и да се припрема појединачно за сваки плански (НСТЈ2) регион, у складу са Националним планом и приоритетима регионалног развоја изнетим у том документу. Регионалну стратегију припрема Министарство за сваки од планских региона, а у складу са методологијом израде планских докумената за регионални развој садржаном у Уредби о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид развојних докумената регионалног развоја. За регион Војводине и Београдски регион Законом о регионалном развоју прописано је да они преко својих органа доносе своје стратегије регионалног развоја (чланови 20. и 21. Закона), док Национални савет за регионални развој и надлежни регионални савет дају мишљење на предлоге тих стратегија (чланови 26. и 30. Закона).

Сврха и улога регионалних стратешких докумената је да пруже контекст за одрживу социо-економску регенерацију и искоришћење националних и међународних извора финансирања, и тако омогуће различитим под-регионима да остваре свој потенцијал кроз повезивање активности на националном, регионалном и локалном нивоу.

Садржај регионалних развојних стратегија у главним цртама је следећи:

1. Анализа стања у виду друштвено-економског профила региона, која укључује:

 • физичко-географске карактеристике, економску ситуацију, природне ресурсе; 
 • јавну инфраструктуру, укључујући транспортну инфраструктуру, ИТ и телекомуникациону инфраструктуру, инфраструктуру за развојне иницијативе и подршку, образовну инфраструктуру, инфраструктуру и људске ресурсе за допринос секторском развоју, санитарну инфраструктуру, друштвену и културну инфраструктуру, туристичку инфраструктуру, итд; 
 • ситуацију на пољу животне средине, укључујући идентификацију критичних зона и заштићених подручја; 
 • преглед одрживог економског развоја заснован на макроекономским показатељима у кључним привредним секторима, укључујући пољопривреду и агробизнис, туризам, производњу, услуге, производњу енергије, малопродају, итд. 
 • демографску еволуцију и ресурсе на тржишту рада – ситуација и анализа; 
 • питања равноправности; 
 • рурални развој и међузависност са кључним урбаним подручјима; 
 • анализу стања у територијалном, демографском, инфраструктурном, социјалном погледу, стање инвестиција итд., уз препознавање специфичних територијалних и зона са израţеним разликама у оквиру региона; 
 • ЅWОТ анализу;

2. Визија развоја региона и специфични циљеви у односу на приоритете дефинисане Националним планом, укључујући референтну стратегију за регион и предлоге приоритета реализације.

Уредба о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид развојних докумената регионалног развоја даље уређује садржај Регионалних развојних стратегија тако да оне обухватају:

 • инструменте и мере за реализацију приоритета регионалног развоја; 
 • институционалну и организациону инфраструктуру за имплементацију регионалне стратегије; 
 • финансијске механизме и подстицаје за имплементацију регионалне стратегије;


 • Штампај