Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Нацонални план регионалног развоја

Нацонални план регионалног развоја

Законом о регионалном развоју предвиђено је да се Национални план усвоји на период од 10 година. Припрема га Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, у складу са Уредбом о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид развојних докумената регионалног развоја.

Задаци Националног плана постављени су на следећи начин:

 • Да дефинише стратешке циљеве регионалног развоја земље; 
 • Да пружи реалистичан план за остварење ових циљева кроз идентификацију најважнијих приоритетних праваца регионалног развоја и постави институционални оквир за имплементацију Националног плана; 
 • Да постави одреднице и мерљиве показатеље за формулисање и примену секторских политика које остварују ефекте на регионалном нивоу и да постави основе за координацију политике регионалног развоја са другим политикама (регионалним, националним, ЕУ); 
 • Да обезбеди оквир за планске и програмске документе на другим територијалним нивоима; 
 • Да обезбеди хармонизацију политике регионалног развоја и политике просторног планирања у циљу постизања равномерног територијалног развоја; 
 • Да укључи све заинтересоване стране у реализацију политика дефинисаних у Националном плану. 

Оперативни задаци Националног плана могу да се дефинишу на следећи начин:

 • Да пружи процену постојеће економске, друштвене, еколошке ситуације у Србији са становишта недостатака у развоју у односу на ЕУ, као и са становишта диспаритета измеĎу различитих географских области у земљи; 
 • Да формулише стратешке и оперативне циљеве; 
 • Да утврди кључне развојне/инвестиционе приоритете на националном нивоу, који су потребни за ефикасно остварење ових стратешких и оперативних циљева; 
 • Да дефинише доследну матрицу развојних/инвестиционих приоритета који одговарају финансијским могућностима земље.

На основу ових задатака, а у складу са Уредбом, садржај Националног плана у главним цртама, заснован на свим доступним поткрепљеним подацима и нарочито узимајући у обзир анализу постојећих стратегија, планова и програма, дефинисан је на следећи начин:

1) Анализа стања, а у оквиру ње следеће анализе:

 • Компаративна анализа социо-економског развоја дефинисаних региона; 
 • Популациона и демографска ситуација; 
 • Економски развој и кохезија; 
 • Друштвени развој и кохезија; 
 • Територијални развој и кохезија; 
 • Опис и анализа фактора који одређују стопу раста, запосленост и конкурентски капацитет; 
 • Животна средина; 
 • Процена капацитета за искоришћење фондова расподељених на различитим административним територијалним нивоима; 
 • СWОТ анализа;

2) Визија, стратешки циљеви и приоритети регионалног развоја, укључујући:

 • Концепт националног територијалног развоја; 
 • Визију регионалног развоја; 
 • Стратешке циљеве регионалног развоја; 
 • Приоритете регионалног развоја; 

3) Инструменти и мере за имплементацију приоритета регионалног развоја, којима се дефинишу економски и финансијски механизми и инструменти регионалног развоја;

4) Институционална и организациона инфраструктура за имплементацију Националног плана, која садржи:

 • Системско уређење за реализацију Националног плана регионалног развоја; 
 • Институционално и организационо уређење за регионални развој;

5) Финансијски механизми и подстицаји за реализацију Националног плана

6) Механизми за праћење и евалуацију имплементације Националног плана регионалног развоја

7) Смернице за Акциони план којима се дефинишу мере и активности, са роковима, задацима, органима и организацијама надлежним за спровођење Националног плана.

У оперативном смислу, Национални план има следеће задатке:

 • Да пружи процену постојеће економске, друштвене и еколошке ситуације у Србији са становишта недостатака у развоју у односу на ЕУ, као и са становишта диспаритета између различитих географских области у земљи;
 • Да формулише стратешке и оперативне циљеве;
 • Да утврди кључне развојне/инвестиционе приоритете на националном  нивоу, који су потребни за ефикасно остварење наведених циљева;
 • Да креира доследну матрицу развојних/инвестиционих приоритета који одговарају финансијским могућностима земље.

Стога се, у овом оперативном смислу, Национални план састоји од из два дела: националног/секторског дела и регионалног дела.

 

 • Штампај