Програми финансирања развоја региона

Програми финансирања развоја региона биће извршни документи за сваки од региона, тј. програмски документи за остваривање политике равномерног регионалног развоја. Они ће служити и као инструменти координације послова Републике Србије и јединица локалне самоуправе у области економског, социјалног, просторног и културног развоја региона, а на основу анализе нивоа развијености региона и стратешких приоритета и циљева дефинисаних и наведених у Националном плану.

Садржај програма финансирања у главним цртама је следећи:

1) Списак пројеката са кратким описом, укључујући очекиване резултате (резимеи пројеката - пројектни листови);

2) Финансијски оквир (расподела финансијских средстава за реализацију пројеката за сваки регион за дату фискалну годину, са назначеним извором финансирања);

3) Анализа усклађености са националним политикама (и политикама ЕУ);

4) Финансијски план;

5) Систем имплементације:

  • Систем управљања; 
  • Упутство за примену;  
  • Систем за праћење и евалуацију; 
  • Систем финансијског управљања и контроле; 
  • Информисање и односи са јавношћу.