О нама

Национална агенција за регионални развој је основана 2009. године Одлуком Владе Републике Србије као јавна агенција за обављање развојних, стручних и регулаторних послова регионалног развоја.

Национална агенција за регионални развој је кључни чинилац у креирању и имплементацији националне политике одрживог регионалног развоја. Своју улогу она врши путем предлагања и реализације мера подршке, имплементацијом развојних пројеката и пружањем подршке развоју партнерстава.

У надлежности Националне агенције су припрема, спровођење и евалуација развојних докумената, пројеката за унапређење инфраструктуре, развој привредних друштава и предузетништва, акредитација и координација регионалних агенција и међународна и међурегионална сарадња. Циљеви које пред собом има Национална агенција усмерени су на остваривање привредног раста, запошљавање, развој модерне инфраструктуре, стварање и јачање партнерстава, а све зарад равномерног регионалног развоја.

Национална агенција за регионални развој своје активности и програме обавља кроз три правца деловања: управљање инфраструктурним пројектима, подршка развоју привредних друштава и предузетништва и учествује у изради правних аката и развојних докумената и изградњи институционалне инфраструктуре за реализацију политике регионалног развоја.

Први правац је политика регионалног развија. НАРР учествује у процесу планирања политика, изради подзаконских аката, програмских и развојних докумената и њиховој имплементацији. У оквиру процеса успостављања и јачања институционалне инфраструктуре, НАРР је одговорна за процес акредитације, подршку и координацију  регионалних развојних агенција као и за оцењивање њиховог рада. Национална агенција је и Секретаријат Националног савета за регионални развој. Спровођењем анкета и анализа, НАРР, у сарадњи са партнерима на регионалном нивоу, идентификује потребе и предности региона и предлаже мере и механизме подршке. Поред подршке регионима да дефинишу своје конкурентне предности и креирају препознатљив бренд, улога НАРР је и подстицање међуопштинске сарадње. Сарадња међу регионима у Србији, прекогранична, интеррегионална, трансрегионална и међународна сарадња кроз реализацију донаторских пројеката (ЕУ програми и билатерални донатори), такође су међу кључним активностима Агенције. Пружањем различитих модула обуке, тренинга и менторских активности НАРР је један од важних актера у области неформалног образовања за различите циљне групе (потенцијални предузетници, МСПП, локалне самоуправе, институције).

Други правац деловања је подршка развоју привредних друштава, пре свега малих и средњих предузећа, и предузетништва, сектору који представља један од најважнијих стубова регионалног развоја. Овај сегмент активности базира се на програмима нефинансијске и финансијске подршке МСПП, помоћи потенцијалним предузетницима да започну сопствени посао, унапређењу економије базиране на знању кроз посебне програме за подршку иновативности и конкурентности, подршци привредном развоју по мери животне средине, унапређењу пословне инфраструктуре (пословни инкубатори, индустријске зоне), развоју кластера и интернационализацији српских малих и средњих предузећа.

Трећи правац, трећа кључна област деловања јесу активности усмерене ка анализи потреба региона, иницирању, утврђивању приоритета и одабира инфраструктурних пројеката од значаја и утицаја на регионални развој. НАРР учествује у изради регионалних развојних стратегија и програма финансирања развоја региона, праћењу и спровођењу мера и реализацији развојних пројеката за унапређење инфраструктуре.

Правни је следбеник Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и предузетништва. Одлуком Владе Републике Србије у оквиру Програма за оживљавање великих индустријских центара, Национална агенције за регионални развој је прва институција чије је седиште измештено и то у Зајечар.