Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Regionalne razvojne strategije | Metodologija izrade regionalnih razvojnih strategija

Metodologija izrade regionalnih razvojnih strategija

Priprema regionalnih razvojnih strategija je u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (sa izuzetkom Vojvodine i Beogradskog regiona, koji svoje regionalne strategije donose preko svojih organa). Ministartsvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave je izradu regionalih razvojnih strategija za Region Južne i Istočne Srbije i Region Šumadije i Zapadne Srbije poverilo Nacionalnoj agenciji zaregioalni razvoj, koja priprema predlog u saradnji sa jednom ili više regionalnih razvojni agencija. U tu svrhu, Nacionalna agencija je sa svakom od uključenih regionalnih razvojnih agencija uspostavila stalne operativne strukture za svaki od navedenih region. Za izradu strategija za ova dva regiona, rešenjem ministra ekonomije i regionalnog razvoja formirane su radne i ekspertske grupe.

Regionalne strategije se pripremaju u skladu sa posebnim detaljnim propisima i nacionalnim smernicama koje definišu sadržaj i ciljeve regionalne strategije, a uzimajući u obzir sadržaj Nacionalnog plana u pogledu prioriteta za regionalni razvoj. Po strukturi, prirodi i sadržaju regionalne strategije oslanjaju se na Nacionalni  plan. Svrha i uloga ovih dokumenata je pre svega da pruži kontekst za investicije javnog sektora i iskorišćenje nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja, da omoguće različitim pod-regionima da iskoriste svoj potencijal i omoguće povezivanje inicijativa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Regionalna strategija sadrži socio-ekonomske analize regiona, identifikaciju mogućnosti za njegov razvoj i predloge za strategiju  regionalnog razvoja, kao i prioritete i mere neophodne za njihovo postizanje.

Regionalni razvojni saveti predstavljaju interese pojedinačnih regiona u procesu pripreme regionalnih strategija. U kontekstu planiranja regionalnog razvoja, regionalni savet nadzire proces izrade regionalne strategije regiona za koji je osnovan preko svoje nadležnosti davanja mišljenja, i to u svakoj fazi izrade regionalne strategije:

  1. nacrt socijalno-ekonomske analize regiona; 
  2. predlog regionalnih strateških i prioritetnih ciljeva; 
  3. predlog razvojnih mera za postizanje prioritetnih ciljeva, i 
  4. predlog  regionalne strategije.

Mišljenja regionalnog saveta se ugrađuje u odgovarajuće nacrte/predloge pre prelaska na sledeću fazu procesa regionalnog planiranja.

Nakon usvajanja regionalne razvojne strategije od strane regionalnog razvojnog saveta, predlog se upućuje na mišljenje i Nacionalnom savetu, a po ugrađivanju njegovih primedbi, Vladi na usvajanje.

 

  • Štampaj