Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Programi finansiranja razvoja regiona | Metodologija finansiranja

Metodologija finansiranja

Programi finansiranja razvoja regiona predstavljaju godišnje akcione planove koji prikazuju raspoložive izvore finansiranja i raspodelu sredstava na regionalnom nivou, na osnovu Nacionalnog plana kao strateškog dokumenta koji pruža smernice za svaki region.

Programi finansiranja razvoja regiona su izvršni dokumenti za svaki od regiona, tj. programski dokumenti za ostvarivanje politike ravnomernog regionalnog razvoja. Oni će služiti i kao instrumenti koordinacije poslova Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u oblasti ekonomskog, socijalnog, prostornog i kulturnog razvoja regiona, a na osnovu analize nivoa razvojenosti regiona i strateških prioriteta i ciljeva definisanih i navedenih u Nacionalnom planu.

Politika ravnomernog regionalnog razvoja i njena primena zahteva koordiniranu saradnju nadležnih ministarstava i institucija koje se bave različitim aspektima regionalnog razvoja, kako u fazi planiranja, o kojoj je prethodno bilo reči, tako i u fazi programiranja. U tom smislu, i u fazi programiranja jako je značajna uloga Nacionalnog saveta za regionalni razvoj, kao mehanizma međuresorne i međuregionalne  harmonizacije  politike  regionalnog  razvoja. Takođe, odgovarajući organ, odnosno organizacija za regionalni razvoj treba da ima ulogu koordinatora u sprovođenju regionalne politike.

U pokretanju procesa izrade programskih dokumenata za finansiranje regiona biće neophodno da Ministarstvo obezbedi metodološka uputstva za pripremu sektorskih i regionalnih programa koji će biti integrisani u programe za finansiranje regiona kako bi se sprečilo međusobno preklapanje programa zasnovanih na pojedinačnim  sektorskim delovima, odnosno preklapanje programa zasnovanih na sektorskim i regionalnim delovima Nacionalnog plana. 

Program finansiranja za svaki od regiona biće razvijen na osnovu usvojenog Nacionalnog plana i uvažavajući regionalne strategije. Tokom glavne faze pripreme programa finansiranja na nivou regiona (NSTJ  2), biće neophodno održati nekoliko zajedničkih pregovora sa predstavnicima sa regionalnog i nacionalnog nivoa. Glavni cilj pregovaračkog procesa je da se sačini predlog za sistematske i funkcionalne strategije održivog regionalnog razvoja u cilju sprovođenja ekonomskog i društvenog razvoja regiona kroz odgovarajući program finansiranja, poštujući nastojanje da se ostvare opšti ciljevi iz Nacionalnog plana.

Kako je priprema programa finansiranja u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalno razvoja, aktivnosti koordinacije u vezi sa njihovom pripremom biće navedene u posebnom propisu, kojim će se urediti način uključivanja različitih aktera u proces pripreme programa finansiranja, a prema sektorima koje programi finansiranja pokrivaju.

Izvore finansiranja za sledeće sektorske oblasti je neophodno uneti u programe finansiranja:

 1. Ekonomski razvoj – Razvoj MSP i preduzetništva
 2. Razvoj turizma – turistička industrija
 3. Razvoj ljudskih resursa
 4. Razvoj industrijskog sektora
 5. Socijalna inkluzija/društveno blagostanje
 6. Životna sredina i upravljanje otpadom
 7. Urbanistički razvoj i izgradnja
 8. Ruralni razvoj
 9. Transport i javna infrastruktura
 10. Telekomunikacije
 11. Obrazovanje odraslih

U skladu sa sektorskom orijentacijom, neophodno je uneti sledeće sektorske izvore finansiranja, i to pod vođstvom i koordinacijom nadležnih ministarstava:

1.  Ekonomski razvoj – Razvoj MSP i preduzetništva
– Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

2.  Razvoj turizma – turistička industrija
– Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

3.  Razvoj ljudskih resursa
– Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

4.  Razvoj industrijskog sektora
– Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

5.  Socijalna inkluzija/društveno blagostanje
– Ministarstvo rada i socijalne politike

6.  Životna sredina i upravljanje otpadom
– Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

7.  Urbanistički razvoj i izgradnja
– Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

8.  Ruralni razvoj
– Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

9.  Transport i javna infrastruktura
– Ministarstvo infrastrukture i energetike

10. Telekomunikacije
– Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva

11. Obrazovanje odraslih
– Ministarstvo prosvete i nauke

U okviru prve faze izrade programa finansiranja biće predstavljen predlog sektorskih izvora finansiranja kroz konsultativne dokumente koji ukratko izlažu izvore finansiranja u odnosu na prioritete  regionalnog razvoja (vezane za sektorske prioritete), ciljeve i mere u određenim oblastima i predloge instrumenata za postizanje ovih ciljeva.

U drugoj fazi obezbediće se izvori finansiranja, koji će definisati mere u određenim oblastima i predloge za finansiranje inicijativa i/ili projekata, kao i finansijski okvir (raspodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata za svaki region za jednu fiskalnu godinu, sa naznakom izvora finansiranja).

Procesom inkorporacije sektorskih izvora finansiranja za svaki od pet regiona upravljaće sektorska radna grupa već formirana za proces izrade Nacionalnog plana. Nakon konsultacija sa autorima Programa finansiranja i sektorske radne grupe za izradu Programa finansiranja,  predlog Programa finansiranja će biti poslati na razmatranje nadležnom Regionalnom razvojnom savetu koji treba da da komentare na predlog Programa finansiranja. Nakon konsultacija sa Regionalnim savetom i ugrađivanja komentara, predlog Programa finansiranja će biti prosleđen Nacionalnom savetu. Prema Zakonu o regionalnom razvoju, Nacionalni savet daje mišljenja na predloge programa finansiranja i nakon uključivanja datih mišljenja, programi finansiranja će biti prosleđeni Vladi na usvajanje. U skladu sa Zakonom, na programe finansiranja koji se realizuju na teritoriji regiona Vojvodine i Beogradskog regiona, mišljenja daju i njihovi nadležni organi.

 

 • Štampaj