Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Naconalni plan regionalnog razvoja | Evaluacija

Evaluacija

Nacionalni savet za regionalni razvoj obavlja evaluaciju i kontrolu realizacije, kao i informisanje javnosti o programima finansiranja regiona i regionalnim razvojnim strategijama.

Nacionalni plan i regionalne strategije se evaluiraju putem preliminarne, tekuće i konačne evaluacije. Po obavljenoj preliminarnoj, tekućoj i konačnoj evaluaciji pripremaju se izveštaji, koji služe kao osnova za izmene i dopune planskih dokumenata.

Preliminarna evaluacija služi za ocenjivanje koherentnosti i usklađenosti ciljeva, prioriteta i mera između Nacionalnog plana i svake od pet regionalnih strategija, kao i njihove usklađenosti sa ciljevima, prioritetima i merama sadržanim u planskim dokumentima na nacionalnom i regionalnom nivou i programskim dokumentima za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju. Preliminarna evaluacija Nacionalnog plana uključuje evaluaciju njegovih efekata na socijalnu i ekonomsku situaciju.

Tekuća evaluacija Nacionalnog plana se obavlja na sredini perioda implementacije planskog dokumenta i služi za ocenjivanje implementacije i efekata sprovedenih mera stimulacije regionalnog razvoja, identifikovanih u Nacionalnom planu.
Tekuća evaluacija uključuje:

  1.  evaluaciju inicijalnih rezultata realizacije;
  2. evaluaciju stepena ostvarenja odgovarajućih ciljeva;
  3. evaluaciju korišćenja finansijskih sredstava i upravljačkih procedura i procedura praćenja implementacije.

Konačna evaluacija se obavlja po završetku implementacije Nacionalnog plana i služi za ocenjivanje stepena realizacije planskog dokumenta, ostvarenja prioriteta i ciljeva planskog dokumenta, kao i ostvarenih efekata u pogledu stimulisanja (ravnomernog) regionalnog razvoja.
Konačna evaluacija uključuje:

  1. evaluaciju delotvornosti i efikasnosti iskorišćenih sredstava;
  2. evaluaciju ukupnog učinka;
  3. analizu pozitivnih i negativnih faktora u realizaciji plana;
  4. evaluaciju stepena ostvarenja ciljeva i održivosti rezultata;
  5. zaključke i preporuke u vezi sa implementacijom politike regionalnog razvoja.

Procedura izbora procenitelja i metodologija evaluacije se posebno uređuju.

 

  • Štampaj