Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Jedinstveni registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Jedinstveni registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Jedinstveni registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija vodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj.

U Registar se upisuju podaci koji su sadržani u zahtevu za akreditaciju, odnosno obnovu akreditacije, rešenju o akreditaciji odnosno obnovi akreditacije, rešenju o oduzimanju i u rešenju o prestanku akreditacije, a koji se odnose na:

 1. pun naziv akreditovane regionalne razvojne agencije;
 2. skraćeni naziv akreditovane agencije (ukoliko postoji);
 3. adresu sedišta akreditovane agencije;
 4. matični broj;
 5. poreski identifikacioni broj (PIB);
 6. naziv i šifru delatnosti;
 7. brojeve računa u bankama i adrese banaka;
 8. elektronsku adresu i adresu internet stranice;
 9. broj telefona i telefaksa;
 10. podatke o licu ovlašćenom za zastupanje;
 11. podatke o osnivačima (sedište, ovlašćeno lice i kontakt telefon svakog od osnivača);
 12. broj oblasti, strukturu i zastupljenost jedinica lokalne samouprave u određenoj oblasti;
 13. broj stanovnika koje pokriva akreditovana agencija;
 14. broj lica zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, odnosno radno angažovanih lica u regionalnoj razvojnoj agenciji;
 15. podatke o poslovnom prostoru u sedištu;
 16. podatke o poslovnim/organizacionim jedinicama van sedišta poslodavca;
 17. podatke o opremi;
 18. podatke o planiranim finansijskim sredstvima i načinima obezbeđenja ovih sredstava;
 19. podatke o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor;
 20. podatke o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor;
 21. broj i vrednost sprovedenih međunarodnih, regionalnih i lokalnih projekata;
 22. podatke o ranije ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja;
 23. podatke o ranije ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima;
 24. datum podnošenja zahteva za akreditaciju;
 25. broj i datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije i rok važenja akreditacije;
 26. registarski broj upisa prve akreditacije;
 27. datum podnošenja zahteva za obnovu akreditacije;
 28. broj i datum donošenja rešenja o obnovi akreditacije i rok važenja akreditacije;
 29. registarski broj upisa obnove akreditacije i podbroj kojim se prati obnova registracije;
 30. broj i datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije za obavljanje delatnosti;
 31. broj i datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije.

Osim ovih podataka, Registar sadrži i podatke o radu akreditovanih razvojnih agencija i to podatke o:

 1. zaključenim ugovorima;
 2. vrsti usluga koje je obavila za javni, odnosno za privatni sektor;
 3. međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima u čijoj realizaciji učestvuje;
 4. oceni u postupku vrednovanja rada koje se sprovodi u skladu sa zakonom.

 

 • Štampaj