Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre vodi Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja.

Registar je jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka o preduzetim merama i realizovanim podsticajima koji su od značaja za regionalni razvoj. Registar sadrži informacije o vrsti dokumenata za podsticanje regionalnog razvoja, nameni podsticaja, finansijskim karakteristikama podsticaja, davaocima i korisnicima sredstava podsticaja, teritorijalnom usmeravanju podsticaja, izvorima finansiranja, kao i druge podatke od značaja za opredeljivanje novih ulaganja, odnosno investicija, u pojedine regione, radi ostvarenja ciljeva nacionalnih i regionalnih razvojnih programa.
 
Sredstva za podsticaj regionalnog razvoja opredeljuju se za realizaciju projekata u oblasti regionalnog razvoja od nacionalnog, regionalnog i lokalnog interesa za Republiku Srbiju. Projekti se sprovode u cilju izgradnje ili obnove komunalne, ekonomske, ekološke, energetske, socijalne i druge infrastrukture, izgradnje i jačanja institucija, ljudskih resursa, razvoja privrednih društava i preduzetništva, podsticanje naučnoistraživačkog rada, odnosno, radi doprinosa sveobuhvatnom društveno-ekonomskom i regionalnom razvoju.

Podaci o ulaganjima za 2008, 2009, 2010. i 2011. godinu, kao i tekućim ulaganjima, omogućavaju celovitije praćenje tih ulaganja i komparativnu analizu, radi daljeg planiranja i ulaganja u razvijanje određenih regiona, sa ciljem konačnog smanjenja regionalnih dispariteta i povećanja regionalne konkurentnosti.

Sastavni delovi Registra su baza podataka Registra, baza podataka Mape Registra i Mapa Registra.
 
Baza podataka Registra je elektronska baza podataka o podsticajima regionalnog razvoja, realizovanim u Republici Srbiji, preko obveznika unosa podataka u Registar (u daljem tekstu: OUPR). OUPR-i vrše unos podataka u bazu Registra  preko ovlašćenih lica, korišćenjem aplikacije za vođenje Registra, u skladu sa Korisničkim uputstvom za rad sa aplikacijom Registra.
 
OUPR unosi podatke iz svoje nadležnosti ili delokruga rada, na osnovu evidencija, odnosno baza podataka, koje vodi i kojima raspolaže. Ovlašćeno lice za unos podataka u Registar jeste lice koje dobija ovlašćenje OUPR-a da neposredno unosi podatke u Registar, i koje za pristup Registru dobija od Agencije jedinstveno korisničko ime i lozinku.
 
Podaci o merama i podsticajima regionalnog razvoja unose se u Registar preko standardizovanog Obrasca za elektronski unos podataka i šifarnika, kao sastavnih delova obrasca (obrazac i šifarnici), kojima se obezbeđuje standardizovani format podataka sadržanih u Registru. U šifarnicima su definisani modaliteti za vrstu mere, namenu podsticaja, vrstu finansijskog podsticaja, vrstu i naziv davaoca podsticaja, realizatora podsticaja, vrstu korisnika podsticaja, nivo teritprijalnog usmeravanja i izvor finansiranja podsticaja.

Baza podataka Mape Registra je elektronska baza podataka koja, osim podataka o podsticajima regionalnog razvoja koji se objavljuju na Mapi Registra, sadrži i podatke iz drugih registara koje vodi Agencija, odnosno koje Agencija preuzima od drugih državnih organa i organizacija, a koji se takođe objavljuju na Mapi Registra. Ova baza sadrži sve  podatke koji se objavljuju na Mapi Registra, kao što su osnovni podaci (površina, broj stanovnika, prosečna zarada, bruto domaći proizvod, broj zaposlenih, broj i kvalifikaciona struktura nezaposlenih), pokazatelji strukture i finansijske performanse privrede (informacije o privrednim subjektima na određenoj teritoriji koji posluju sa pozitivnim, odnosno negativnim finansijskim rezultatima i sl.), pokazatelji zaduženosti i nelikvidnosti privrede koji, posmatrani zajedno, prikazuju dostignuti nivo regionalnog razvoja određene teritorije.
 
Mapa Registra predstavlja objedinjeni prikaz podataka, relevantnih za regionalni razvoj  koji su dobijeni iz različitih izvora i sadržani u bazi Mape Registra. Podaci na Mapi Registra se formiraju na osnovu zadatog upita u bazu podataka Mape Registra i inoviraju se na mesečnom nivou. Na Mapi Registra objavljuju se podaci za tekuću godinu i tri prethodne godine. Imajući u vidu da se podaci na Mapi Registra prikazuju za četiri teritorijalna nivoa (republika, regioni, oblasti, jedinice lokalne samouprave), isti predstavljaju koristan izvor informacija za sve potencijalne investitore u Srbiji, s jedne strane, kao i za subjekte regionalnog razvoja u procesu donošenja odluka koje se odnose na smanjivanje regionalnih neravnomernosti, s druge strane.
 
U toku 2011. godine, u skladu sa odredbama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Sl. glasnik RS” br. 93/10), obavezu unosa podataka u Registar, imali su sledeći OUPR-i:

 • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 
  - Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva
  - Sektor za turizam
  - Sektor za privredu i privatizaciju
  - Sektor za zapošljavanje
  - Sektor za nacionalni investicioni plan 
 • Ministarstvo za infrastrukturu
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
 • Ministarstvo finansija – Uprava za trezor
 • Fond za razvoj Republike Srbije
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
 • Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
 • Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
 • Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI)
 • Kancelarija za evropske integracije (SEIO)

Obavezu unosa podataka u Registar, u toku 2012. godine, imaju i sledeći OUPR-i:

 • Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 • Fond za zaštitu životne sredine
 • Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja
 • Fond za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Fond za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Fond za podršku investicija u Vojvodini
 • Sekretarijat za privredu grada Beograda

Korisni linkovi:

Registar mera i podsticaja
http://www.apr.gov.rs/Регистри/Мереиподстицајирегионалногразвоја.aspx

Mapa Registra
http://stat.apr.gov.rs/rrmap/

 

 • Štampaj