Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Naconalni plan regionalnog razvoja

Naconalni plan regionalnog razvoja

Zakonom o regionalnom razvoju predviđeno je da se Nacionalni plan usvoji na period od 10 godina. Priprema ga Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa Uredbom o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja.

Zadaci Nacionalnog plana postavljeni su na sledeći način:

 • Da definiše strateške ciljeve regionalnog razvoja zemlje; 
 • Da pruži realističan plan za ostvarenje ovih ciljeva kroz identifikaciju najvažnijih prioritetnih pravaca regionalnog razvoja i postavi institucionalni okvir za implementaciju Nacionalnog plana; 
 • Da postavi odrednice i merljive pokazatelje za formulisanje i primenu sektorskih politika koje ostvaruju efekte na regionalnom nivou i da postavi osnove za koordinaciju politike regionalnog razvoja sa drugim politikama (regionalnim, nacionalnim, EU); 
 • Da obezbedi okvir za planske i programske dokumente na drugim teritorijalnim nivoima; 
 • Da obezbedi harmonizaciju politike regionalnog razvoja i politike prostornog planiranja u cilju postizanja ravnomernog teritorijalnog razvoja; 
 • Da uključi sve zainteresovane strane u realizaciju politika definisanih u Nacionalnom planu. 

Operativni zadaci Nacionalnog plana mogu da se definišu na sledeći način:

 • Da pruži procenu postojeće ekonomske, društvene, ekološke situacije u Srbiji sa stanovišta nedostataka u razvoju u odnosu na EU, kao i sa stanovišta dispariteta izmeĎu različitih geografskih oblasti u zemlji; 
 • Da formuliše strateške i operativne ciljeve; 
 • Da utvrdi ključne razvojne/investicione prioritete na nacionalnom nivou, koji su potrebni za efikasno ostvarenje ovih strateških i operativnih ciljeva; 
 • Da definiše doslednu matricu razvojnih/investicionih prioriteta koji odgovaraju finansijskim mogućnostima zemlje.

Na osnovu ovih zadataka, a u skladu sa Uredbom, sadržaj Nacionalnog plana u glavnim crtama, zasnovan na svim dostupnim potkrepljenim podacima i naročito uzimajući u obzir analizu postojećih strategija, planova i programa, definisan je na sledeći način:

1) Analiza stanja, a u okviru nje sledeće analize:

 • Komparativna analiza socio-ekonomskog razvoja definisanih regiona; 
 • Populaciona i demografska situacija; 
 • Ekonomski razvoj i kohezija; 
 • Društveni razvoj i kohezija; 
 • Teritorijalni razvoj i kohezija; 
 • Opis i analiza faktora koji određuju stopu rasta, zaposlenost i konkurentski kapacitet; 
 • Životna sredina; 
 • Procena kapaciteta za iskorišćenje fondova raspodeljenih na različitim administrativnim teritorijalnim nivoima; 
 • SWOT analiza;

2) Vizija, strateški ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja, uključujući:

 • Koncept nacionalnog teritorijalnog razvoja; 
 • Viziju regionalnog razvoja; 
 • Strateške ciljeve regionalnog razvoja; 
 • Prioritete regionalnog razvoja; 

3) Instrumenti i mere za implementaciju prioriteta regionalnog razvoja, kojima se definišu ekonomski i finansijski mehanizmi i instrumenti regionalnog razvoja;

4) Institucionalna i organizaciona infrastruktura za implementaciju Nacionalnog plana, koja sadrži:

 • Sistemsko uređenje za realizaciju Nacionalnog plana regionalnog razvoja; 
 • Institucionalno i organizaciono uređenje za regionalni razvoj;

5) Finansijski mehanizmi i podsticaji za realizaciju Nacionalnog plana

6) Mehanizmi za praćenje i evaluaciju implementacije Nacionalnog plana regionalnog razvoja

7) Smernice za Akcioni plan kojima se definišu mere i aktivnosti, sa rokovima, zadacima, organima i organizacijama nadležnim za sprovođenje Nacionalnog plana.

U operativnom smislu, Nacionalni plan ima sledeće zadatke:

 • Da pruži procenu postojeće ekonomske, društvene i ekološke situacije u Srbiji sa stanovišta nedostataka u razvoju u odnosu na EU, kao i sa stanovišta dispariteta između različitih geografskih oblasti u zemlji;
 • Da formuliše strateške i operativne ciljeve;
 • Da utvrdi ključne razvojne/investicione prioritete na nacionalnom  nivou, koji su potrebni za efikasno ostvarenje navedenih ciljeva;
 • Da kreira doslednu matricu razvojnih/investicionih prioriteta koji odgovaraju finansijskim mogućnostima zemlje.

Stoga se, u ovom operativnom smislu, Nacionalni plan sastoji od iz dva dela: nacionalnog/sektorskog dela i regionalnog dela.

 

 • Štampaj