Početak | Razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

Razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

Stepen razvijenosti regiona

Stepen razvijenosti regiona izračunava se primenom republičkog proseka bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.

Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave

Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave određuje se primenom osnovnog i korektivnih pokazatelja ekonomske razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: ERO).

Osnovni pokazatelj za merenje stepena ERO je zbir mase zarada i penzija u jedinici lokalne samouprave i prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave po isključenju sredstava dobijenih od drugog organa na ime otklanjanja posledica vanrednih okolnosti, iskazan po glavi stanovnika.

Za izračunavanje osnovnog pokazatelja koriste se podaci nadležnih organa koji se odnose na prethodnu godinu.

Korektivni pokazatelji za merenje stepena ERO su:

1. demografski pad ili rast - pokazatelj demografskih promena i depopulacije na teritoriji opštine meri se stopom rasta ukupnog broja stanovnika opštine i okruga u posmatranoj godini u odnosu na podatke popisa iz 1971. godine. Vrednosti ovog pokazatelja ocenjene su kao odgovarajući kriterijum sa dugoročnim posledicama na razvijenost opštine i na osnovu toga izvode se sledeće korektivne vrednosti:

 • vrednost - 20 ukoliko je negativna stopa rasta broja stanovnika za 2007. godinu u odnosu na 1971. godinu veća od 30%,
 • vrednost - 10 ukoliko je negativna stopa rasta broja stanovnika za 2007. godinu u odnosu na 1971. godinu iznad 20%,
 • vrednost 10 ukoliko je stopa rasta broja stanovnika za 2007. godinu u odnosu na 1971. godinu veća od 20%,
 • vrednost 20 ukoliko je stopa rasta broja stanovnika za 2007. godinu u odnosu na 1971. godinu iznad 30%,
 • izuzetne vrednosti ovog pokazatelja su 30;

2. stopa nezaposlenosti - pokazatelj socijalne i ekonomske razvijenosti opštine meri se stopom nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva opštine, odnosno predstavlja učešće broja nezaposlenih u broju stanovnika starosti od 15 - 64 godine u posmatranoj godini. Korektivna vrednost ovog pokazatelja je - 5 za vrednosti stope iznad 15%;

3. stepen obrazovanja - pokazatelj razvojnih mogućnosti opštine meri se učešćem stanovništva sa višom i visokom stručnom spremom u ukupnom stanovništvu starosti od 15 - 64 godine prema popisu iz 2002. godine.

Korektivne vrednosti ovog pokazatelja su:

 • 5 za učešće iznad 17% stanovništva sa višom i visokom stručnom spremom u radno sposobnom stanovništvu u 2002. godini,
 • 5 za učešće ispod 7% stanovništva sa višom i visokom stručnom spremom u radno sposobnom stanovništvu u 2002. godini.

4. kompenzacije za gradove, korektivna vrednost ovog pokazatelja je 10.

Prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se u 5 grupa (četiri i grupa devastiranih):

 • prvu grupu čini jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti iznad republičkog proseka,
 • drugu grupu čine jedinice lokalnih samouprava čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 80% do 100% republičkog proseka,
 • treću grupu čine nedovoljno razvijene jedinice lokalnih samouprava čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka,
 • četvrtu grupu čini izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka,
 • devastirana područja čini jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka.

 

 • Štampaj