Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalni razvojni saveti

Regionalni razvojni saveti

Radi obezbeđivanja i unapređivanja razvoja regiona Vlada osniva Regionalni razvojni savet za svaki region.

Nadležnosti

Regionalni razvojni savet obavlja sledeće poslove:

 1. javno promoviše ciljeve regionalnog razvoja i podstiče njihovu realizaciju na teritoriji regiona; 
 2. daje mišljenje na regionalnu strategiju koja se donosi za region za koji je osnovan regionalni razvojni savet; 
 3. daje mišljenje na program finansiranja razvoja regiona, za koji je osnovan, koji se finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije; 
 4. daje mišljenja i predloge na ostale razvojne dokumente na regionalnom nivou; 
 5. formira radne grupe na nivou regiona za određena pitanja od značaja za region; 
 6. donosi Poslovnik o svom radu; 
 7. podnosi Vladi i Nacionalnom savetu jednom godišnje izveštaj o svom radu; 
 8. obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Regionalni savet u svom radu može koristiti stručnu pomoć koja mu se pruža u vidu međunarodnih projekata, a radi proučavanja pojedinih složenih pitanja iz svog delokruga rada, može angažovati stručne obrazovne institucije i istaknute stručnjake kao članove radnih grupa.

Regionalni savet radi i odlučuje na sednicama. Sednicama na kojima se razmatraju pitanja od posebnog značaja za region za koji je osnovan Regionalni savet prisustvuje predsednik Nacionalnog saveta za regionalni razvoj. Sednice regionalnog saveta održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Način rada i odlučivanja Regionalnog saveta i akti koje donosi Regionalni savet detaljnije se uređuju Poslovnikom o radu.


Administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Regionalnog saveta obavlja akreditovana regionalna razvojna agencija koja ima sedište u regionu za koji je osnovan Regionalni savet, na osnovu ovlašćenja Regionalnog saveta.

Administrativni i stručno-tehnički poslovi koje obavlja akreditovana regionalna razvojna agencija odnose se na:

 1. poslove u vezi sa sazivanjem i pripremom i održavanjem sednica Regionalnog saveta;
 2. stručne poslove u vezi sa pripremanjem mišljenja, preporuka, zaključaka i drugih akata Regionalnog saveta;
 3. čuvanje i stavljanje na uvid članovima Regionalnog saveta i stručne grupe Regionalnog saveta mišljenja, preporuka, zapisnika, zaključaka, izveštaja i drugih akata regionalnog saveta;
 4. vođenje i čuvanje arhive Regionalnog saveta;
 5. obavljanje i drugih poslova po ovlašćenju Regionalnog saveta.

Sastav

Za svaki region može se osnovati samo jedan regionalni razvojni savet.


Regionalni razvojni savet ima predsednika i broj članova koji se određuje osnivačkim aktom. Mandat predsednika i članova regionalnog razvojnog saveta traje pet godina.


Članovi regionalnog razvojnog saveta su predstavnici jedinica lokalnih samouprava koje čine region, kao i predstavnici gradskih opština, predstavnici javnog i civilnog sektora, kao i drugih institucija i organizacija sa teritorije tih jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnik Vlade.


Član regionalnog razvojnog saveta za Region Vojvodine je i predstavnik Autonomne pokrajine Vojvodine, a regionalnog saveta za Beogradski region i predstavnik grada Beograda.


Većina članova regionalnog razvojnog saveta imenuje se od predstavnika jedinica lokalnih samouprava, odnosno od predstavnika gradskih opština, koje čine region za koji se osniva regionalni razvojni savet, a koje predlažu opštinska odnosno gradska veća.

Po pozivu, predstavnici drugih institucija, organizacija i stručna lica mogu učestvovati u radu regionalnog razvojnog saveta bez prava glasa.

 • Štampaj