Sekretarijat Nacionalnog saveta za regionalni razvoj

Nacionalna agencija za regionalni razvoj obavlja administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe Nacionalnog saveta:
1) poslove u vezi sa sazivanjem, pripremom i održavanjem sednica Nacionalnog saveta;
2) stručne poslove u vezi sa pripremom mišljenja, preporuka, zaključaka i drugih akata Nacionalnog saveta;
3) čuvanje i stavljanje na uvid članovima Nacionalnog saveta mišljenja, preporuka, zapisnika, zaključaka, izveštaja i drugih akata Nacionalnog saveta;
4) vodi i čuva arhivu Nacionalnog saveta;
5) obavlja i druge poslove po nalogu i za potrebe Nacionalnog saveta u skladu sa zakonom, odlukom Osnovanju i Statutom Agencije.

Kontakt:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Oliver Ognjenović, sekretar Nacionalnog saveta za regionalni razvoj
Telefon: 011/2060-802 ili oliver.ognjenovic@narr.gov.rs