Programi transnacionalne saradnje Evropske unije za period 2007-2013. u kojima učestvuje Republika Srbija

Transnacionalna saradnja koja uključuje nacionalne, regionalne i lokalne vlasti ima za cilj da promoviše bolju integraciju sa Evrospkom unijom kroz formiranje većih grupa evropskih regiona. Programi transnacionalne saradnje slede preporuke EU vezane za prostorno planiranje kako bi se ohrabrio održivi i uravnoteženi razvoj evropskih teritorija. Ovi program takođe promovišu integraciju između država članica, država kandidata za članstvo i drugih, susednih država.

Program Jugoistočna Evropa

Transnacionalni program Jugoistočna Evropa (South East Europe – SEE) predstavlja deo unutrašnje kohezione politike EU i on, pored zemalja članica EU, uključuje i zemlje koje nisu članice.

Teritorije obuhvaćene programom: Program obuhvata 16 zemalja sa ukupno 200 miliona stanovnika. U programu Jugoistočne Evrope učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, BJR Makedonija, Grčka, Mađarska, delovi Italije (Lombardija, Autonomna pokrajina Bolzano/Bozen, Autonomna pokrajina Trento, Veneto, Friuli-Venecija-Đulija, Emilia Romanja, Umbrija, Marke, Abruco, Molize, Pulja Bazilikata), Srbija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija, Moldavija i pogranične regije Ukrajine (Černivetska oblast, Ivano-frankiviška oblast, Zakapartska oblast, Odesa).

Upravljanje programom: Upravljanje programom je dodeljeno Nacionalnoj razvojnoj agenciji sa sedištem u Budimpešti, koja je odgovorna za upravljanje i implementaciju programa u skladu sa pravilima Evropske komisije. Evaluaciju i odabir projekata će vršiti Odbor za monitoring u saradnji sa Zajedničkim tehničkim sekretarijatom. Takođe, u svakoj zemlji učesnici SEE programa postojaće tzv. Nacionalne službe za implementaciju programa. U Republici Srbiji, Nacionalna služba za koordinaciju implementacije programa nalaziće se u Kancelariji za evropske integracije, Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći.

Korisnici: Projektni partneri mogu biti državna tela, druga javna i pravna tela čiji je rad regulisan Zakonom o javnim i privatnim preduzećima, a koja nemaju industrijski ili privredni karakter.
Prilikom pripreme predloga projekata na konkurs (tender) za finansijska sredstva u okviru SEE programa, neophodno je uspostaviti partnerstvo između aktera iz najmanje tri države učesnice programa od kojih najmanje jedna zemlja mora da bude članica EU. Partneri obuhvaćeni programom mogu biti državni organi i agencije, kao i sva pravna lica koja imaju neprofitni karakter.


Jadranski program

Teritorije obuhvaćene programom: Italija, Slovenija, Grčka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija, dok Srbija ima mogućnost ograničenog učešća do 2012. godine. Učešće Srbije u novom programu za period 2007-2013. godine je smanjenog obima i ograničeno na učešće u okviru mera koji se odnosi na ekonomsku, socijalnu i institucionalnu saradnju.

Upravljanje programom: Upravljanje programom je dodeljeno Zajedničkom tehničkom sekretarijatu koji je smešten u italijanskom gradu Lakvila  u regiji Abruco koji je odgovoran za upravljanje i implementaciju programa u skladu sa pravilima Evropske komisije. Evaluaciju i odabir projekata vrši Odbor za monitoring u saradnji sa Zajedničkim tehničkim sekretarijatom programa. Pored toga, u svakoj zemlji učesnici programa postoje tzv. Nacionalne službe za implementaciju programa.

Korisnici: organizacije sa zvaničnim ili operativnim sedištem u zemljama učesnicima programa. Partneri obuhvaćeni programom mogu da budu državni organi i agencije, kao i sva pravna lica koja imaju neprofitni karakter. U okviru pojedinih mera korisnici mogu da budu i privatne kompanije i mala i srednja preduzeća, ali u okviru tih mera pravna lica iz Srbije ne mogu da učestvuju.